บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อยซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel) โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่มีสาขามากที่สุด ภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” ที่เป็นที่รู้จัก โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสให้แก่ลูกค้าของเรา

หุ้น TIDLOR เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

TIDLOR IPO Press Conference & Retail Investors Roadshow

พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ เราส่งมอบโอกาสทางการเงิน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ธุรกิจสินเชื่อ

เราให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อเช่าซื้อที่มีลักษณะเป็นการขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease Back) ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดหมุนเวียน

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย

เราเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตซึ่งเสนอขายให้แก่ลูกค้ารายย่อย และส่งต่อลูกค้าให้กับบริษัทประกัน รวมถึงการจัดหาประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และประกันสุขภาพ เช่น ประกันภัยโรคมะเร็ง

จุดเด่นการลงทุน

01

เป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจนายหน้าประกันภัย

02

แบรนด์เงินติดล้อ เป็นที่รู้จักทั่วไป มีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการทางการเงิน

03

มีช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-Channel) ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยและการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล

04

ธุรกิจแฟรนไชส์นายหน้าประกันวินาศภัยขยายกิจการอย่างรวดเร็วจะเป็นแรงผลักดันมูลค่าและการเติบโตที่สำคัญ

05

ดำเนินธุรกิจที่อยู่บนฐานการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นโยบายการตั้งสำรองที่รัดกุม และแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย

06

คณะผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงที่สามารถช่วยผลักดันวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

07

ความสามารถในการปรับตัวได้ทันทีกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ยอดหนี้คงค้างแบ่งตามประเภทรถ

(ล้านบาท)

+20.8%
+7.0%
หมายเหตุ
1 อื่นๆ ประกอบด้วยสินเชื่อเกี่ยวกับรถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อสำหรับการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้หยุดให้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อสำหรับการดำเนินธุรกิจแล้ว แต่ยังคงมียอดหนี้คงค้างอยู่

รายได้

(ล้านบาท)

+24.9%
+11.6%
SET: TIDLOR
ปรับปรุงเมื่อ
42.00
บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.18%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,570,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
41.50 - 42.75

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่

428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400