Banner ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และเป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินที่สามารถเข้าถึงได้โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร (รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์) สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และบริการนายหน้าประกันภัย ภายใต้ชื่อ “เงินติดล้อ” ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต โดยในส่วนของธุรกิจสินเชื่อ บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อเช่าซื้อที่มีลักษณะเป็นการขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease Back) ในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ ธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ซึ่งเสนอขายให้แก่ลูกค้ารายย่อย และส่งต่อลูกค้าให้กับบริษัทคู่ค้าประกันภัย รวมถึงการจัดหาประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และประกันสุขภาพ เช่น ประกันภัยโรคมะเร็ง โดยแบ่งประเภทธุรกิจประกันวินาศภัยออกเป็นประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นนอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ เป็นต้น และมีประกันชีวิตเพียงประเภทเดียวคือประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ซึ่งเป็นประกันชีวิตที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองตัวผู้ขอสินเชื่อในฐานะผู้เอาประกันภัย กรณีเหตุการณ์ร้ายแรง ที่ทำให้ผู้ขอสินเชื่อทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการต่อทะเบียนรถและการชำระภาษีรถประจำปีสำหรับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งรักษาจุดยืนในการเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อกับประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทย (Long-tail segment) โดยมุ่งเน้นการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ง่าย สะดวก รวดเร็วและโปร่งใสให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีเครือข่ายสาขาใน 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสาขา 1,286 สาขา รวมถึงการมีเครือข่ายส่งต่อลูกค้าที่กว้างขวางและครอบคลุม และการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement) ผ่านช่องทางออนไลน์ สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงผู้ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการของบริษัทฯ ในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ มีการละเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการก่อนอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงให้สินเชื่อแก่รถที่มีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 25 ปีที่นำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาเป็นประกัน ทั้งนี้ธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการให้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแก่บุคคลธรรมดา เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ซึ่งสินเชื่อเหล่านี้จะมีดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

สินเชื่อทะเบียนรถ

โดยทั่วไป สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นประกันมักจะมีระยะเวลาสินเชื่อตั้งแต่ 12 ถึง 60 เดือน สำหรับรถประเภทอื่นจะมีระยะเวลาสินเชื่อตั้งแต่ 12 ถึง 72 เดือน และอายุสูงสุดของทรัพย์สินที่มีทะเบียนเป็นประกันนั้นโดยทั่วไปจะมีอายุ 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถบรรทุก ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มักจะทำการประเมินทรัพย์สินดังกล่าวที่สาขาของบริษัทฯ เพื่อประเมินยี่ห้อ รุ่น สภาพ และอายุ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยดังกล่าวกับราคาตลาดที่จัดเก็บไว้ที่ระบบส่วนกลางของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำโดยบุคคลภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาของบริษัทฯ

นอกจากสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน บริษัทฯ ยังให้สินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะที่เป็นการขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease Back) แก่ลูกค้า โดยการเช่าซื้อในลักษณะนี้ ลูกค้าจะขายรถมือสองให้ บริษัทฯ จากนั้นบริษัทฯ จะให้ลูกค้าเช่ารถนั้นกลับไป โดยลูกค้าจะได้กรรมสิทธิ์ในรถเมื่อชำระหนี้ครบแล้ว

การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มักจะมีระยะเวลาสินเชื่อตั้งแต่ 12 ถึง 24 เดือน ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถประเภทอื่นจะมีระยะเวลาสินเชื่อตั้งแต่ 12 ถึง 72 เดือน ลูกค้าที่จะเช่าซื้อจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก และส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง ให้บริษัทฯ เพื่อเป็นประกัน โดยลูกค้าจะได้กรรมสิทธิ์ในรถเมื่อชำระหนี้ครบแล้ว (Sale and Lease Back)

สินเชื่อรถบรรทุก

ในปี 2554 บริษัทฯ ยังเริ่มให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองและให้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถบรรทุกมือสองเป็นประกัน สำหรับผู้ใช้รถบรรทุกที่ต้องการหาเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานหรือเพื่อขยายกิจการ ซึ่งกลายมาเป็นสินเชื่อเช่าซื้อหลักของบริษัทฯ

ในปัจจุบัน แม้ในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น แต่บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ มีขนาดพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง เป็นลำดับต้น ๆ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองของบริษัทฯ จะเป็นผู้ประกอบกิจการ รวมไปถึงผู้ประกอบกิจการให้เช่ารถบรรทุก ด้วยจุดเด่นด้านจำนวนสาขาที่มีมากกว่า 1,286 สาขาทั่วประเทศ ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าไปให้บริการลูกค้าถึงที่โดยไม่เก็บค่าบริการล่วงหน้าก่อนได้รับการอนุมัติ โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านบาท และรับรถเก่าสูงสุดถึง 25 ปี

บัตรกดเงินสดหมุนเวียน

บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดหมุนเวียน (บัตรติดล้อ) ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ใช้ทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถยนต์เป็นประกัน จะยื่นขอสินเชื่อใหม่ในระหว่างหรือก่อนที่การกู้ยืมครั้งแรกของลูกค้าเหล่านั้นจะสิ้นสุด โดยบัตรกดเงินสดหมุนเวียนนี้จะช่วยให้ลูกค้าเดิมในกลุ่มสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันของบริษัทฯ มีช่องทางรับเงินกู้เพิ่มเติมจากการรับเงินสดที่สาขาหรือเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการรับชำระหนี้ ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงวงเงินดังกล่าวได้โดยตรงในทุกๆ วัน ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางตู้เอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์คู่ค้าทั่วประเทศ กว่า 40,000 ตู้ และบริษัทฯ ได้ออกบัตรกดเงินสดหมุนเวียนแก่ลูกค้าของบริษัทฯ กว่า 285,000 ใบ (ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

บัตรกดเงินสดหมุนเวียนนี้เป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขหมุนเวียนวงเงินจากยอดที่มีการชำระมาแล้ว โดยจะคิดดอกเบี้ยจากวงเงินที่ลูกค้าได้เบิกถอนออกมาทุกวัน โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดอยู่ในสัญญาของลูกค้าแต่ละราย และมีกำหนดเวลาในการชำระคืนเป็นรายเดือน ซึ่งลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำระคืนได้จากสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยจำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถเบิกถอนได้ในแต่ละครั้งเท่ากับ 500 บาท ซึ่งจะแปลงเป็นจำนวนเงินกู้ยืมโดยอัตโนมัติ และจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกถอนได้ในแต่ละครั้งจะไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ เมื่อลูกค้ากดเงินจากบัตรกดเงินสดหมุนเวียน สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการต่องวดการชำระเงินต่อไป นอกจากนี้ บัตรกดเงินสดหมุนเวียนจะช่วยลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในการตรวจสอบเครดิตและดำเนินการอนุมัติกู้ยืม สำหรับลูกค้านั้น บัตรกดเงินสดจะช่วยลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารขอสินเชื่อใหม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ลูกค้าต้องหยุดงาน เพื่อมาดำเนินการที่สาขา ดังนั้นหากลูกค้าสามารถเบิกสินเชื่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะเป็นนอกเวลาทำการของสาขา ลูกค้าก็สามารถเข้าถึงเงินทุนในยามที่ต้องการได้ด้วยระบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

บริษัทฯ มีธุรกิจให้บริการนายหน้าประกันภัยผ่านแพลตฟอร์มอินชัวร์เทคที่ทันสมัย โดยมีการปรับใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อให้บริการลูกค้าผ่านหลายช่องทาง (Omni-Channel) ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และประกันสุขภาพจากบริษัทพันธมิตรประกันชั้นนำได้อย่างสะดวกสบายทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีทั้งใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ออกให้โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทำให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และประกันภัยอื่นได้ ซึ่งรวมถึงประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และประกันสุขภาพ (เช่น ประกันภัยโรคมะเร็ง)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในฐานะนายหน้าประกันภัย บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายและส่งต่อลูกค้าจากบริษัทคู่ค้าประกันภัย ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้แก่ลูกค้าสินเชื่อของบริษัทฯ และต่อมาบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการหาลูกค้าที่หลากหลายทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายสาขา แพลตฟอร์มดิจิทัล โฆษณาโทรทัศน์ และคู่ค้าที่ทำการตลาดให้บริษัทฯ ที่ได้ลงทุนในแบรนด์และเครือข่ายสาขามาเป็นเวลากว่า 10 ปี ส่งผลให้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี เบี้ยประกันภัยในส่วนที่ต่ออายุกรมธรรม์ยังคงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและเป็นรายได้ในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีต้นทุนในการหาลูกค้าเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์เงินติดล้อ และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการเรียกร้องภายใต้กรมธรรม์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย โดยทีมวิเคราะห์ข้อมูลสามารถดึงข้อมูลชุดดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามประเภทรถ อายุการใช้งาน แบรนด์รถยนต์ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลูกค้าที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถในการจัดจำหน่ายผ่านทางระบบดิจิทัล (Digital Distribution) และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Capabilities) ของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยใช้ระบบการประมวลผลเพื่อกำหนดราคาและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับลูกค้ามากขึ้น และเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทประกันภัยคู่ค้าของบริษัท และยังเพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น (Cross-selling) การให้บริการในลักษณะดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ คู่ค้าประกันภัย จะได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ในขณะเดียวกันสำหรับลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาที่สามารถเข้าถึงและไว้วางใจได้ในการตัดสินใจซื้อหรือต่อประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Risk) แต่ด้วยข้อมูลของการขายประกันภัยและการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ รวบรวมไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการรับประกันภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในอนาคต

แพลตฟอร์มอินชัวร์เทคที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ ในยุคดิจิทัล โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบและกำหนดราคา ยืนยันการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยและติดตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งแบบเต็มจำนวนและผ่อนชำระ และการต่ออายุ ซึ่งมีส่วนช่วยในการให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของทั้งเครือข่ายสาขา แอปพลิเคชันมือถือ เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยทางโทรศัพท์ และเครือข่ายนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวมีการเชื่อมต่อกับบริษัทคู่ค้าประกันภัยเพื่อรับส่งข้อมูล และมีคุณสมบัติเด่นในการเสนอราคา รวมถึงให้ความคุ้มครองกับลูกค้าได้ทันที ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมที่จะให้บริการต่ออายุกรมธรรม์โดยตรง (Straight-through) กับลูกค้าประกันภัยของบริษัทฯ ผ่านแอปพลิเคชันเงินติดล้อ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการเสนอขายประกันภัยให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ เชื่อว่าแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่สร้างจะทำให้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้าในอนาคต ลดงานเอกสาร ลดอุปสรรคในการเชื่อมต่อระบบของคู่ค้าบริษัทประกันภัยและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้า รวมถึงการเพิ่มยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแก่คู่ค้าบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มเสนอทางเลือกให้ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ โดยนำเสนอแผนการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ด้วยเงินสดโดยไม่มีดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 งวด เพื่อลดภาระการเงินของลูกค้า ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นในธุรกิจเดียวกันจะเสนอแผนการผ่อนชำระระบบบัตรเครดิตให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีบัตรเครดิตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น การให้ทางเลือกในการแบ่งชำระเบี้ยด้วยเงินสดเช่นนี้ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบอย่างมากในการเข้าถึงลูกค้าที่ไม่มีเงินก้อนเพื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ ได้มากขึ้น และสามารถบริหารจัดการเงินหมุนเวียนของตนได้ดีขึ้น

นอกเหนือไปจากลูกค้าโดยตรง บริษัทฯ ยังได้สร้างธุรกิจแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ “อารีเกเตอร์” (Areegator) โดยเป็นแพลตฟอร์มขายประกันภัยออนไลน์ ซึ่งนำเสนอโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาการทำงานแบบดั้งเดิมแก่กลุ่มนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดารายย่อย เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจนายหน้าประกันภัยของตนเองโดยใช้เงินลงทุนที่น้อยลง และบริษัทฯ คาดหวังว่าแพลตฟอร์มอารีเกเตอร์จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

TIDLOR Building