Banner คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม

นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางเกศรา  มัญชุศรี

นางเกศรา มัญชุศรี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการการลงทุน
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์

นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์

กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายณัฐพล ลือพร้อมชัย

นายณัฐพล ลือพร้อมชัย

กรรมการ
กรรมการการลงทุน
นายมินกิ  ไบรอัน ฮง

นายมินกิ ไบรอัน ฮง

กรรมการ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา

นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
นายศุภวัตร  ลิขิตธนวงศ์

นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการการลงทุน
นายภัทร  ยงวณิชย์

นายภัทร ยงวณิชย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการการลงทุน
นายสันติธาร  เสถียรไทย

นายสันติธาร เสถียรไทย

กรรมการอิสระ
นายชวน หวัง

นายชวน หวัง

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม