Banner รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน และ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) สรุปได้ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 695,695,530 30.00
2. Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. 579,746,230 25.00
3. UBS SECURITIES PTE LTD. 188,055,000 8.11
4. Morgan Stanley and Co. International Plc. 138,144,200 5.96
5. บัวหลวงหุ้นระยะยาว 25,731,600 1.11
6. AIA Company Limited-EQAP-D FUND 1 13,013,800 0.56
7. ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 11,267,000 0.49
8. ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,693,800 0.46
9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 10,329,000 0.45
10. AIA Company Limited-EQTG-D FUND 1 9,099,500 0.39