Banner การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ 1 : รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
เอกสารแนบ 4 : ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
เอกสารแนบ 6 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อ เข้าร่วมประชุม (e-Request) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เอกสารแนบ 7 : วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
เอกสารแนบ 8 : แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ 9 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565