Banner คำถามที่พบบ่อย

สอบถามข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใด?

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทได้เปลี่ยนที่อยู่จดทะเบียน จากเลขที่ 89/170 อาคารจุฑามาศ ชั้น 4, 5, 9, 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เป็นเลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9 - 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ และจัดเช่าซื้อรถทุกประเภท และนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า “ข้อมูลบริษัท”

บริษัทได้อนุมัติการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของเงินสดและหุ้นปันผลที่อัตรา 0.559 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่อัตราหุ้นละ 0.274 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.285 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีมีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.285 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD วันสุดท้ายวันที่ 28 เมษายน 2565 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20% ของกำไรสุทธิ ซึ่งปี 2565 บริษัทได้อนุมัติจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดจากกำไรสุทธิ 20% ที่อัตราหุ้นละ 0.274 บาท และมีมติให้จ่ายหุ้นปันผลเพิ่มเติมในอัตรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.285 บาทต่อหุ้น โดยการจ่ายในรูปแบบหุ้นปันผลจะสร้างสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจในการเก็บรักษาเงินสดเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจและการลงทุนต่างๆได้

ทั้งนี้การจ่ายปันผลในครั้งถัดไป ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ

ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

บริษัทจ่ายปันผลใน 2 รูปแบบ
  1. เงินสดปันผลที่อัตรา 0.274 บาทต่อหุ้น
  2. หุ้นปันผลที่อัตรา 1 หุ้นปันผล: 13 หุ้นเดิม ซึ่งมีมูลค่าหุ้นปันผล 0.285 บาทต่อหุ้น
  3. จำนวนรวม การจ่ายปันผลที่แสดงในเอกสารการจ่ายปันผล จึงเท่ากับ 0.559 บาทต่อหุ้น จาก 0.274+0.285 บาท
ทั้งนี้เงินสดปันผลจะเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม ด้วยจำนวน 0.2181 บาท ซึ่งคำนวณจากเงินสดปันผล 0.274 – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินสดและหุ้นปันผล (0.559*10%) = 0.2181 บาท บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นปันผลกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการจัดส่งหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลังวันที่จดทะเบียนแล้วเสร็จ