Banner ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อคงเหลือ

(ล้านบาท)

+7.4%
Compared to the last period

รายได้รวม

(ล้านบาท)

+25%
Compared to the last period

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

+18.9%
Compared to the last period

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท
2561 2562 2563 2564 ไตรมาส
2/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 40,081 48,411 53,336 66,525 74,434
หนี้สินรวม 32,736 39,065 41,587 44,120 50,722
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,345 9,346 11,749 22,405 23,712
รายได้รวม 7,569 9,458 10,559 12,047 3,617
กำไรสุทธิ 1,306 2,202 2,416 3,169 981
กำไรต่อหุ้น (บาท) 11.09 1.35 1.15 1.41 0.42
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA(%) 3.9% 5.0% 4.7% 5.3% 5.4%
ROE(%) 19.6% 26.4% 22.9% 18.6% 16.7%
อัตรากำไรสุทธิ(%) 17.3% 23.3% 22.8% 26.3% 27.1%