Banner ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทินของคุณ
16 พ.ย. 2565 งานประชุมผลประกอบการ ไตรมาส 3/2565 (ภาษาไทย) ออนไลน์ เวลา 13.30 - 14.30 น.
เพิ่มในปฏิทินของคุณ
17 ส.ค. 2565 งานประชุมผลประกอบการ ไตรมาส 2/2565 (ภาษาไทย) ออนไลน์ เวลา 13.30 - 14.30 น.
เพิ่มในปฏิทินของคุณ
20 พ.ค. 2565 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565 ออนไลน์ เวลา 09:15 - 10:00 น.
เพิ่มในปฏิทินของคุณ
19 พ.ค. 2565 งานประชุมผลประกอบการ ไตรมาส 1/2565 (ภาษาอังกฤษ) ออนไลน์ เวลา 9.30 - 10.30 น.
เพิ่มในปฏิทินของคุณ
18 พ.ค. 2565 งานประชุมผลประกอบการ ไตรมาส 1/2565 (ภาษาไทย) ออนไลน์ เวลา 13.00 - 14.00 น.
เพิ่มในปฏิทินของคุณ
21 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 13:30 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เพิ่มในปฏิทินของคุณ
25 ก.พ. 2565 งานประชุมผลประกอบการ ไตรมาส 4/2564 (ภาษาไทย) ออนไลน์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
เพิ่มในปฏิทินของคุณ
25 ก.พ. 2565 งานประชุมผลประกอบการ ไตรมาส 4/2564 (ภาษาอังกฤษ) ออนไลน์ เวลา 9.30 - 10.30 น.
เพิ่มในปฏิทินของคุณ