Banner คณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งขึ้นเพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ครบถ้วน และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนามดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย วางแผนและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการสรรหาและการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง) รวมถึงหน้าที่จัดทำนโยบายสรรหาและว่าจ้าง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน

คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแล กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการจำหน่ายเงินลงทุน รวมถึงการอนุมัติและ/หรือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ ตลอดจน ติดตามและทำการวิเคราะห์หลังจบโครงการลงทุน คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ดังนี้