Banner ปรัชญาการทำธุรกิจและบทบาทของบริษัท ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญาการทำธุรกิจและบทบาทของบริษัท ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

เงินติดล้อ ได้วางแนวทางให้พนักงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ใน หลัก “ปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงาน” หรือ The Spirit & The Letter อีกทั้งยังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า, ข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะและการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน, การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การทำงานกับรัฐบาล, การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน, การจ้างงานที่เป็นธรรม, การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย, การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, ทรัพย์สินทางปัญญา, การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอรัปชัน และความขัดแย้งในผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดแนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” ที่นำเสนอมุมมองด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม มาเป็นพื้นฐานสำคัญในการการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในทุกขั้นตอนของบริษัท และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

เราเชื่อว่าเมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจ พร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กัน องค์กรจะเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง เราจึงเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (CSR-in-process) และจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ (CSR-after-process) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างประโยชน์และร่วมพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ข้อพึงปฏิบัติของบริษัท

บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม โดยจัดให้มีหน่วยงานอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จะมีการสืบสวนสอบสวนความประพฤติของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม และลงโทษผู้ทำผิดอย่างเหมาะสม ยุติธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีอคติ และจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส หรือรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่โปร่งใส หรือการไม่ทำตามกฎระเบียบ

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถเพื่อให้บริษัทเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม มีการชี้แจงผลการดำเนินงาน และงบการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทอย่างเต็มที่ โดยให้ความสำคัญกับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และทำตามคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

บริษัทมีหน้าที่ดูแล ปกป้อง ไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมเสียหรือสูญหาย และไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือผู้อื่น

นักลงทุน

มีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และโปร่งใส ให้นักลงทุนทราบอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น รายงานข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นๆ โดยมีช่องทางและสื่อต่าง ๆ ที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารให้นักลงทุนได้รับรู้ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Management) ดำเนินการบริหารงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ตอบคำถามและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน สถาบันจัดอันดับเครดิต คู่ค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. นำเสนอผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินของบริษัทให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้จัดการกองทุน สถาบันจัดอันดับเครดิต และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

ลูกค้า

บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยยึดแนวทางตามกฎหมายและมาตรฐานที่วางไว้ ให้ความสำคัญและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยให้ความเท่าเทียมกับลูกค้าทุกราย ทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด ติดตามผลความพึงพอใจต่อบริการและผลิตภัณฑ์ และนำมาพัฒนา นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่มีการหลอกลวง หรือทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด พร้อมอธิบายข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนเมื่อเกิดความไม่เข้าใจ

ปกป้องดูแลข้อมูลของลูกค้าตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รักษาข้อมูลของลูกค้าไม่ให้รั่วไหล และใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเหมาะสม ไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น หรือเปิดเผยกับคนภายนอก เว้นแต่ลูกค้าจะอนุญาต หรือเป็นการนำข้อมูลไปใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนลูกค้าที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรืออาจสร้างความเสียหายให้สังคมและประเทศชาติ รวมถึงจัดให้มีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจนและเหมาะสม

พนักงาน

ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรม มีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน และส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ฝึกฝน พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ

จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่มีอคติ การล่วงละเมิดและการคุกคามขู่เข็ญ และจัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนสำหรับพนักงาน (Ombudsperson for employee) เพื่อให้พนักงานสอบถามข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่โปร่งใส

ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของพนักงาน และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปใช้ ให้เกียรติ และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน รักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะต้องแจ้งผู้มีสิทธิตามกฎหมายให้รับทราบก่อน

บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยส่งเสริมการกระทำหรือกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีต่อกัน ดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ หากเกิดความขัดแย้งขึ้น ให้ใช้กระบวนการที่เหมาะสมช่วยแก้ไขและคลี่คลายสถานการณ์

คู่ค้าและเจ้าหนี้

ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องมีความเป็นธรรม รักษาผลประโยชน์สูงสุดของคู่ค้าและเจ้าหนี้ ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้าและเจ้าหนี้ หรือนำข้อมูลไปใช้หาผลประโยชน์ นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน และเป็นธรรมให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ได้รับรู้ รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้คู่ค้าและเจ้าหนี้นำหลักการกำกับดูแลกิจการไปใช้ รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่ดูแล รวมถึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายและงานต่าง ๆ

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ทำตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำธุรกิจด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศชาติ

สนับสนุนนโยบายและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และช่วยกันสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความรับผิดชอบ มีการนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่ชุมชนสามารถทำได้จริง คอยดูแล ติดตามความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว โดยการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยยึดตามแนวทางการสนับสนุน บริจาค และโครงการเพื่อสังคม