Banner นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

เงินติดล้อ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Program) โดยมีหลักการสำคัญคือการไม่ยอมผ่อนปรนต่อการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือการละเมิดต่อหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ทุกรูปแบบ

มีการสร้างมาตรการและขั้นตอนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส การบันทึกบัญชีและจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้อง การกำหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

กระบวนการในการรับแจ้งเบาะแส หรือ Whistleblowing Program

คือเครื่องมือหนึ่งที่บริษัทนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือแนวทางที่บริษัทกำหนด โดยเบาะแสดังกล่าวจะถูกติดตามและสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง กำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยข้อมูลการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของพนักงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และการกลั่นแกล้งผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัย

ช่องทางการแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก

 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏในเว็บไซต์ คลิก
 2. ส่งอีเมลมาที่ whistleblowing@tidlor.com หรือ
 3. ส่งจดหมายมาที่ Ombudsperson บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
 4. ส่งจดหมายมาที่ Head of Internal Audit Department บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบาะแสการกระทำผิดหรือประพฤติมิชอบที่ควรรายงาน อาทิเช่น

 1. การกระทำที่ทุจริต ฉ้อโกง หรือ มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้อำนาจในทางมิชอบ
 3. การใช้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบ
 4. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณของบริษัท
 5. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบ
 6. การกระทำที่ข่มขู่ คุกคาม คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน

 1. ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่มีเหตุสมควร
 2. ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี
 3. ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ หรือปราศจากข้อเท็จจริง

กรณีต้องการร้องเรียน แนะนำ ชมเชยบริการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสาขา หรือเรื่องอื่น ๆ โปรดแจ้งที่นี่ คลิก