Banner จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบกับการได้รับความไว้วางใจในการประกอบธุรกิจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงยั่งยืน เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป บริษัทจึงได้วางแนวทางการประพฤติปฏิบัติในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณที่พนักงานควรปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจเอาไว้ ดังนี้

1. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท

พนักงานต้องรักษาชื่อเสียง เกียรติยศของบริษัท ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ทำตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด ไม่ทำผิดต่อกฎหมาย มีทัศนคติที่ดีและภูมิใจในองค์กร ไม่นำข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีที่เป็นความลับ หรืออาจมีผลกระทบกับบริษัทไปเผยแพร่ให้คนภายนอกรับรู้ และไม่เปิดกิจการหรือลงทุนในกิจการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันหรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท

2. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนต่อลูกค้า

พนักงานต้องสุภาพกับลูกค้า ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียม พนักงานต้องรักษาความลับ และข้อมูลของลูกค้า ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ และปฏิเสธการรับของมีค่า หรือผลประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ที่ลูกค้าหรือบุคคลใดๆหยิบยื่นให้ และปฏิบัตินโยบายของบริษัทในเรื่องการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองอย่างเคร่งครัด รวมถึงหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้า

3. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงาน

พนักงานต้องประพฤติดี วางตัวให้เหมาะสม ไม่ยุ่งกับสิ่งมัวเมาและการพนันทุกประเภท ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น หมั่นหาความรู้และพัฒนาความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานอยู่เสมอ พนักงานต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทำงานที่ผิดกฎหมาย ควรรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์ของบริษัท และไม่เอาเวลาทำงานไปทำอย่างอื่น ไม่นำตำแหน่งหน้าที่และความเกี่ยวข้องกับบริษัท ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ

4. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนต่อหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

พนักงานต้องร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานให้เพื่อนร่วมงาน ไม่นำเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของเพื่อนร่วมงาน ไปวิพากษ์วิจารณ์เสีย ๆ หาย ๆ ไม่เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน เคารพนับถือหัวหน้า ปฏิบัติต่อหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มองโลกในแง่ดี ส่วนหัวหน้าควรใส่ใจ คอยดูแลสารทุกข์สุขดิบของลูกน้อง หลีกเลี่ยงที่จะรับของขวัญหรือของมีค่าราคาสูงจากเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง

การกระทำที่ผิดต่อแนวทางการประพฤติปฏิบัติ

  1. ไม่ทำตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
  2. แนะนำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ทำตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
  3. ไม่สนใจที่จะรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ทำตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
  4. ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสืบหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ทำตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
  5. การกระทำที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากผู้นั้นรายงานว่ามีการฝ่าฝืนแนวทางการประพฤติปฏิบัติ